Ved dødsfall

Når en av de nærmeste dør, er det for de aller fleste normalt å kontakte et begravelsesbyrå. Her får man nødvendig profesjonell hjelp, til de ulike formaliteter, som må ordnes i løpet av kort tid. Ikke minst de første døgn kan være en påkjenning for pårørende, og det er derfor godt å kunne overlate denne delen av prosessen til folk som er dyktige på sitt felt.

Sorgen kan være tung nok å komme gjennom uten å måtte ordne med alt det praktiske. For noen kan det likevel være godt å ta del i noen av de praktiske gjøremål, og dette tar byrået hensyn til.

Opplæring og erfaring gir oss gode forutsetninger for å møte de sørgende med respekt og omtanke, og legge forholdene best mulig til rette for en verdig gravferd.

Som medlem av Begravelsesbyråenes Forening er vi underlagt strenge krav til kvalifikasjoner og kvalitet på våre tjenester. Vi forplikter oss på etiske regler som skal sikre at de etterlatte blir møtt med respekt og omsorg. Våre gravferdskonsulenter har taushetsplikt.

Ta kontakt med oss og vi avtaler tid og sted hvor vi kan møtes til samtale. Om ønskelig kommer vi hjem til dere.

Dette er noe av det vi kan bistå med:

 • Døgnvakt på byråtelefonen

 • Nedlegging og stell av avdøde

 • Båretransport

 • Tilrettelegging og melding av papirer til offentlige myndigheter

 • Fastsettelse av seremonitider

 • Annonsering

 • Ordne med gravsted

 • Trykking av program

 • Kiste og utstyr

 • Blomster

 • Pynting ved seremoni

 • Minnesamvær

 • Minnegave

 • Musikere

 • Gravmonumenter, oppsetting og inngravering av navn.

 • Gravkors / ventetegn

 • Gravlykter og lys

 • Fullstendige opplysninger om alle kostnader tilknyttet gravferden.

 • Hjemmekonferanse om dette er ønskelig

 • Kremasjon

 • Kontakte prest/taler

Seremoni

Det er flere typer seremonier som kan benyttes ved en begravelse.
De vanligste seremoniene som benyttes er:
Kirkelig seremoni
Humanistisk seremoni
Bisettelse har som oftes en seremoni lik en begravelse men da uten jordfestelse, En Bisettelse hos oss avsluttes som oftes med at bårebilen forlater stedet der bisettelsen har funnet sted og kjører til et Krematorium.
Kremasjon
Askespredning
Det er ingen krav i lovverket om seremonier og alle står fritt i valg av seremoni eller ikke.

Arv og skifte

Mange spørsmål og praktiske problemstillinger kan ofte oppstå i forbindelse med arv og skifte. Vårt byrå kan være behjelpelig med noen grunnleggende svar på spørsmål i denne forbindelse.

Detaljerte spørsmål om arv og skifte må stilles til Skifteretten eller advokater som tar slike saker.

Dere kan også finner mer informasjon om arv og skifte hos domstolene.

Les mer..

Stønader og trygdeytelser

I forbindelse med en begravelse kan det være mulig å fremstille ulike krav om stønader. Det kan være behovsprøvd tillegsstønad eller stønad til båretransport, vårt byrå vil informere og være behjelpelig med å fremsette disse kravene.

Mer detaljert informasjon om deres rettigheter finner dere hos NAV.

Gravsted

Alle har rett til fri grav i 20 år. Etterlatte har råderett over gravstedet ut festetiden. Når festetiden er over går graven tilbake til kirkegården. Hvis ønskelig, kan festetiden forlenges. Kirkegårdsvedtekter og lokale bestemmelser kan inneholde særlige regler. Spør oss hva som gjelder på den aktuelle gravlunden.

Se Gravferdsloven